Chinese Theological Review 16

Chinese Christian CCC/TSPM Advisory Committee


Directors: Luo Guanzong, Han Wenzao

Vice-Directors :

Chen Zemin
Fan Xiuyuan
Liu Nianfen*
Shen Derong
Shi Zesheng
Wang Juzhen*
Wu Ai'en*
Zheng Yugui

Members:

Chen Zemin
Fan Xiuyuan
Gao Chongsheng
Gao Jianguo
Han Bide
Han Wenzao
Helian Zhaoxuan
Hua Changji
Kong Yuehan
Li Ming
Liang Baoluo
Ling Jiyun
Liu Nianfen*
Lu Zhibin*
Luo Guanzong
Shen Derong
Shi Zesheng
Wang Huairen
Wang Juzhen*
Wang Shengcai*
Wu Ai'en*
Xu Changtai
Xu Rulei
Yang Zhouhuai
Yu Yaokun
Zhang Zhongxin
Zheng Yugui
Zhu Faqing

Note: Of the 28 members, 5 are women (*=Ms )