Chinese Theological Review 16

Seventh Standing Committee of the Three-Self Patriotic Committee of Protestant Churches in China


Honorary Chair: Ding Guangxun (K.H Ting)

Chairperson: Ji Jianhong

Vice-Chairpersons:

Chen Sunpeng
Deng Fucun
Gao Feng
Hua Yaozeng
Jin Wei*
Wu Chengrong

Members:

Chen Sunpeng
Chen Zemin
Deng Fucun
Feng Hao
Fu Xianwei
Gan Liming*
Gao Feng
Gao Zhongxiao
Hua Yaozeng
Ji Jianhong
Jin Wei*
Jin Yunpeng
Kou Youguo
Li Congming
Li Hengquan
Li Hongyu
Liang Ming
Liu Shengwen*
Lu Jianming
Luo Baoluo
Luo Liguang
Ma Jianhua*
Mei Kangjun
Meng Fanzhi
Ni Guangdao
Shen Xuebin
Su Weiyuan
Sun Jinwei
Sun Zhaogui
Tu Hanqiao
Wang Aiming
Wang Bichang*
Wang Fuzeng
Wu Chengrong
Wu Jianyin
Xu Lunsheng
Xu Minghan
Xu Xiaohong
Yan Zhiyuan
Yang Mingming*
Yue Qinghua
Zhao Xuyao
Zhao Yuanhao
Zhao Zhi'en

Acting Secretary General : Ji Jianhong

Executive Associate Secretary General : Mei Kangjun

Associate Secretary Generals:

Fu Xianwei
Jin Yunpeng
Ni Guangdao
Xu Xiaohong
Zhang Keyun

Note: Of the 44 members, 6 are women. (* = Ms.)