Chinese Theological Review 16

Fifth Standing Committee of the China Christian Council


Honorary President: Ding Guangxun (K.H. Ting)

President: Cao Shengjie*

Vice-presidents:

Fan Chengzhu
Lin Zhihua
Lu Mingyuan
Shen Cheng'en
Su Deci
Sun Xipei
Xiang Jianhua

Standing Committee Members:

An Xinyi
Bao jiayuan
Cao Shengjie*
Chen Kewei
Chen Meilin*
Chen Yilu
Fan Chengzu
Gao Ying*
Gong Guangming
Huang Chaozhang
Kan Baoping
Li Dong
Lin De'en
Lin Zhihua
Lu Mingyuan
Lu Dezhi
Luo Zesheng
Mao Yangsan
Qin Fengzhen*
Shen Cheng'en
Shen Guangwei
Shi Qigui
Song Jishu*
Su Deci
Sun Bin
Sun Xipei
Tang Weimin
Tong Ping'an
Tong Yiqiang
Wang Zhenren
Wang Jun
Wang Peng*
Wang Weifan
Wei Kang
Wu Wei
Xiang Jianhua
Xu Weiyou
Xue Lianxi
Yao Zengyi*
Yu Jianrong
Yu Wenliang
Yu Xinli
Zhou Rongmin*

Acting General Secretary : Cao Shengjie*

Executive Associate General Secretary : Chen Meilin*

Associate General Secretaries:

Bao Jiayuan
Chen Yilu
Kan Baoping
Lu Dezhi
Yu Xinli

Note: Of the 43 members, 8 are women (*=Ms.)